Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Polacy tworz trwae bioprotezy zastawek serca.

2014-01-22 20:58:33

Polacy tworz trwae bioprotezy zastawek serca. Inynieria tkankowa i modyfikacje genetyczne pozwalaj tak je przygotowa, by reakcja zapalna zwizana z wszczepieniem bya jak najmniejsza. Dziki temu w przyszoci bdzie mona lepiej pomóc m.in. dzieciom chorym na serce i dorastajcym pacjentom. Jak dugo trzeba bdzie czeka na komercjalizacj tak obiecujcych wyników bada?

 Jak wyjani dr Piotr Wilczek z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, zastawkowe protezy serca s szczególnie potrzebne dzieciom, dla których brakuje dawców. Na jednej operacji si nie koczy, poniewa wraz ze wzrostem organizmu i zachodzcymi w nim zmianami wczeniej wszczepione zastawki po kilku latach przestaj prawidowo funkcjonowa. Problem degradacji i utraty funkcji bioprotez zastawkowych dotyczy te innych grup pacjentów.

 

Staa dysproporcja pomidzy liczb dawców a potencjalnych biorców jest istotnym ograniczeniem wpywajcym na wykorzystanie tkanek ludzkich. Tu z pomoc przychodzi inynieria tkankowa. Chodzi o to, by tak przygotowa tkanki odzwierzce, eby podjy odpowiednie funkcje w organizmie czowieka i nie zostay odrzucone.

 

KOMÓRKI LUDZKIE NA RUSZTOWANIU ZWIERZCYM

 

W latach 2010-2013 trwa projekt „Zwierzta transgeniczne” pod kierownictwem dr Piotra Wilczka. Narodowe Centrum Bada i Rozwoju przeznaczyo 3,5 miliona na badania, w których zwierzta genetycznie zmodyfikowane pomagay uczonym poszukiwa najlepszych materiaów dla ratowania ludzkiego ycia.

 

Dr Wilczek prowadzi wczeniej projekt badawczy „Nowe metody przygotowania zastawek biologicznych”. Opracowa w nim sposoby na usuwanie komórek z materiau zwierzcego i nahodowywanie na tak przygotowan odzwierzc „matryc” komórek wasnych pacjenta. W ten sposób powstawaa zastawka gotowa do przeszczepu. Na te prace NCBR przeznaczyo 1,5 mln zotych.

 

Likwidacja komórek metodami enzymatycznymi i chemicznymi powoduje wprawdzie usunicie wikszoci z nich, ale niesie równie ryzyko, e niektóre komórki lub ich reszty pozostan, stanowic ródo antygenów. Stymuluj one reakcj immunologiczn organizmu ludzkiego i le wpywaj na trwao zastawek.

 

Dlatego kolejny projekt poszed o krok dalej. Tu bezpieczn matryc dla pacjenta stworzono z tkanek zwierzt genetycznie modyfikowanych. Byy im usuwane najbardziej newralgiczne antygeny, na które moe reagowa organizm czowieka. Taka zastawka mogaby by bardziej bezpieczna, a reakcja zapalna zwizana z wszczepieniem - jak najmniejsza.

 

Takie badania to próba odejcia od „lepej cieki”, jak okazay si próby wyhodowania zwierzt do ksenoprzeszczepów, czyli do transplantacji tkanek pochodzcych od przedstawicieli jednego gatunku do tkanek osobników innego gatunku. Dr Wilczek tumaczy, e wród uczonych pojawia si coraz wicej sceptycznych gosów. Uwaaj oni, e nie sposób tak zmodyfikowa u zwierzt duych narzdów, jak serce, puca czy wtroba, eby w caoci nadaway si do przeszczepienia ludziom. Jest tam bowiem zbyt wiele antygenów, które s róne od naszych.

 

Inaczej wyglda sytuacja w przypadku modyfikacji zastawek serca. Taka tkanka moe by bezpieczniejsza od tej, która nie podlega modyfikacji.

 

Jak daleko jest od tego stwierdzenia do komercjalizacji wyników polskich bada?

 

PRZETARTE SZLAKI, ALE DROGA DALEKA

 

Poszukiwanie nowych metod tworzenia bioprotez zastawek serca zaczo si od bada podstawowych, laboratoryjnych. Pierwszy etap eksperymentów na zwierztach to opisane w projekcie badania bezpieczestwa. Kolejne trzy lata zajm dalsze etapy bada – funkcjonalne testy bioprotez. Jeli wszystko dobrze pójdzie, odbd si pierwsze próby kliniczne. Zwykle w podobnych przypadkach dopuszcza si do wszczepienia okoo 5 zastawek. Jeli ta niewielka grupa pacjentów pozytywnie przejdzie próby kliniczne, grupa zostaje zwikszona.

 

Ostatnia rzecz, z któr jest najwikszy problem, to pena komercjalizacja nowego typu zastawek. Zanim powstanie firma produkujca owe zastawki i rozprowadzajca je po klinikach, naley przej cay etap certyfikacji i akredytacji produktu. To, jak stwierdza dr Wilczek, biurokratyczna i bardzo kosztowna cieka.

 

Mimo to badacze, którzy przeszli ju kolejny etap tej dugiej drogi, s dobrej myli. Polskie badania wpisuj si w nurt prac prowadzonych na caym wiecie, a jednoczenie s wyjtkowe – rozwijaj ciek, której jeszcze nikt w wiecie naukowym nie próbowa.

 

„Projekty B+R zawsze zawieraj element ryzyka, e koncepcja si nie sprawdzi. Jak dotd nam si udaje i dlatego bdziemy kontynuowa badania. Rozpoczniemy próby kliniczne. Postaramy si znale dla nich finansowanie z NCBR oraz ze rodków unijnych, jakie trafi do sektora nauki po roku 2014. Staramy si, eby po latach prac pacjenci odnieli korzyci z naszych bada” – deklaruje dr Wilczek.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej