Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

Medycyna

...

Zobacz »

Poszukiwania przyczyn chorb neurodegeneracyjnych

2014-04-27 20:57:58

 Poszukiwania przyczyn chorób neurodegeneracyjnych, zwaszcza Alzheimera, rozpoczli naukowcy z Pracowni Bada Przedklinicznych Instytutu Nenckiego. Zrozumienie mechanizmów powstawania tych chorób pozwoli wczeniej je wykrywa i przygotowywa skuteczne leki.

Pracownia, o unikalnym w skali Europy charakterze, jest ostatnim z piciu nowych laboratoriów rodowiskowych Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Inwestycja ta, warta 52 mln z, jest realizowana w ramach europejskiego projektu kluczowego budowy Centrum Bada Przedklinicznych i Technologii (CePT).

 Pracujcy w laboratorium naukowcy powadz badania podstawowe suce zrozumieniu molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za choroby neurodegeneracyjne. Ich celem jest m.in. opracowanie metod wykrywania sygnaów biochemicznych wiadczcych o bardzo wczesnych stadiach rozwoju tych chorób. Zrozumienie kluczowych czynników odpowiedzialnych za neurodegeneracj pozwoli w przyszoci nie tylko wczeniej wykrywa zwizane z ni choroby, ale umoliwi równie przygotowanie skutecznych leków.

 

W najbliszych latach uwaga naukowców z Pracowni Bada Przedklinicznych Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego bdzie si koncentrowaa przede wszystkim na chorobie Alzheimera. Choroba ta dotyka 3 proc. osób po 70. roku ycia i 10 proc. po 80. roku ycia, ale po 90. roku ycia cierpi na ni a poowa populacji.

 

„Wraz z wyduaniem si ycia choroby neurodegeneracyjne staj si coraz wikszym problemem. Nie tylko dla chorych, ale te dla caego spoeczestwa. Obecnie choroba Alzheimera znajduje si na trzeciej pozycji pod wzgldem kosztów leczenia, które globalnie s wyceniane na 600 miliardów dolarów rocznie. A my wci nie mamy ani dobrych metod jej bardzo wczesnej diagnostyki, ani w peni skutecznych terapii” - mówi prof. Urszula Wojda z Instytutu Nenckiego.

 

W chorobie Alzheimera dochodzi do uszkodze pocze midzy synapsami w mózgu i stopniowego, wieloletniego wymierania neuronów. Postpujca degeneracja neuronów mózgu, zwaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej, skutkuje zaburzeniami pamici i osobowoci, a z czasem zanikiem funkcji poznawczych. Choroba prawdopodobnie zaczyna si nawet 20 lat przed wystpieniem pierwszych objawów i gdy chory zaczyna dostrzega jej symptomy, najczciej doszo ju do utraty wielu neuronów.

 

Jak informuj specjalici z Instytutu Nenckiego, na zdjciach mikroskopowych mózgu osób z chorob Alzheimera wida charakterystyczne zogi biaka znanego jako amyloid beta. Zmiany te traktowano dotychczas jako moliw gówn przyczyn choroby. Na caym wiecie naukowcy szukali substancji pozwalajcych skutecznie zwalcza amyloid. Jednak najnowsze leki, opracowane zgodnie z t koncepcj, wykazuj nik skuteczno, wywouj za to powane efekty uboczne. W tej sytuacji coraz bardziej prawdopodobna staje si hipoteza, e zogi i agregaty biakowe to tylko efekt, a nie przyczyna choroby.

 

„Podczas wypadku samochodowego uruchamiaj si poduszki powietrzne. Gdybymy badali same wraki zauwaylibymy, e w kadym pojedzie s otwarte poduszki. Std tylko krok do dobrze udokumentowanego wniosku, e przyczyn wypadków s poduszki powietrzne. Lecz przecie wiemy, e to tylko skutek! Podobna sytuacja moe wystpowa ze zogami biakowymi – mog by tylko efektem innego, jeszcze nam nieznanego procesu. Jeli tak jest, warto podj poszukiwania innych mechanizmów mogcych wywoywa chorob Alzheimera” - wyjania prof. Wojda.

 

W poszukiwaniu przyczyn choroby Alzheimera naukowcy z nowej pracowni Centrum Neurobiologii koncentruj si obecnie na badaniu limfocytów - komórek ukadu odpornociowego - pobieranych od pacjentów. Jednym z gównych celów jest ustalenie, czy choroba Alzheimera ma charakter choroby systemowej, w której dochodzi do zaburzenia mechanizmu podziau komórek. W tym ujciu zmiany w mózgu byyby jedynie najbardziej widocznym efektem choroby caego organizmu. Gdyby hipoteza ta zostaa pozytywnie zweryfikowana, limfocyty mona byoby prawdopodobnie wykorzysta do wczesnej diagnostyki.

 

Pracownia Bada Przedklinicznych Centrum Neurobiologii ma charakter rodowiskowy, co oznacza, e moe przeprowadza testy przedkliniczne dla innych orodków naukowych i firm. Wyposaenie Pracowni, w tym m.in. analizatory komórek najnowszej generacji, umoliwia realizowanie bada nad mechanizmami dziaania, aktywnoci i bezpieczestwem rónych substancji w hodowlach neuronów mysich, szczurzych i ludzkich oraz ludzkich komórek krwi, a take w zwierzcych i ludzkich nowotworowych liniach komórkowych.

Ostatnie wiadomoci

Festiwal Nauki w Krakowie 2014 pod hasem Z NAUK PRZEZ WIEKI

Z natURy najlepiej na UR - DZIE OTWARTY UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

Dni Owada 2013 - konkurs z nagrodami

TRWA XIII FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE POD HASEM OBLICZA WODY (FOTO)

Uniwersytet Jagielloski na Festiwalu Nauki w Krakowie 15-18 maja

XIII Oglnopolskie Dni Owada 2013 - Na ratunek pszczoy

Rozpocza si budowa centrum radioterapii protonowej